Thứ ba, 18/11/2014, 14:38
Nhân dịp Đại hội Thi đua Cựu chiến binh gương mẫu lần thứ V và Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2014), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội Cựu chiến binh Việt Nam biên soạn Đề cương tuyên truyền. TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản đề cương.
Thứ 6, 31/12/2010, 14:20
Căn cứ Thông báo số 380-TB/TW ngày 23 tháng 9 năm 2010 Thông báo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Năm Thanh niên 2011; Căn cứ Đề án Năm Thanh niên 2011 ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Thực hiện Thông tri số 31TT/TWĐTN ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn “Triển khai thông báo Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Năm thanh niên 2011”.
Thứ năm, 30/12/2010, 08:41
Thực hiện Thông tri số 31 TT/TWĐTN ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn “Triển khai thông báo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Năm thanh niên 201l”. Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Hưng Yên xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động khởi động Năm Thanh niên - 2011, với những nội dung cụ thể như sau:
Thứ hai, 06/12/2010, 17:34
Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVII) họp trong các ngày 26 và 27 tháng 11 năm 2010 đã thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2011 với những nội dung chủ yếu sau:
Thứ hai, 15/11/2010, 08:15
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2010 của Ban chấp hành tỉnh Đoàn, Ban thường vụ tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch kiểm tra toàn diện công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2010, cụ thể như sau:
Thứ hai, 25/10/2010, 16:34
Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2011), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Nhạc sỹ Việt Nam tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam.
Thứ hai, 18/10/2010, 11:37
Thực hiện Công văn số 2201/TWĐTN ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc sơ kết Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Ban thường vụ tỉnh Đoàn Hưng Yên báo cáo sơ kết kết quả thực hiện chương trình hành động số 56 CT/TWĐTN ngày 27/10/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng với những nội dung cụ thể như sau:
Thứ năm, 14/10/2010, 14:57
Những năm gần đây, ở nước ta, văn hoá có bước phát triển về nhiều mặt, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tinh thần lành mạnh, đa dạng của nhân dân, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc được chú trọng bảo tồn và phát huy, các giá trị mới đang hình thành và phát triển. Hợp tác văn hoá với nước ngoài ngày càng mở rộng, nhiều sản phẩm văn hoá có giá trị của thế giới được tiếp thu, góp phần làm phong phú đời sống văn hoá của nhân dân ta.
Thứ hai, 11/10/2010, 16:53
Thực hiện Hướng dẫn số 63HD/BTC ngày 18/6/2010 về "Hướng dẫn kết nạp đoàn viên mới - lớp đoàn viên 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"; hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2011), đồng thời nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn. Ban thường vụ tỉnh Đoàn hướng dẫn kết nạp đoàn viên mới mang tên "Lớp đoàn viên 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" với các nội dung như sau:
Thứ hai, 11/10/2010, 08:10
Thực hiện Kế hoạch số 179-KH/TWĐTN ngày 18 tháng 3 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh “Về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2011)”. Thiết thực kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2011); chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVII, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh như sau:
 
Get the Flash Player to see this rotator.