Thứ 6, 29/07/2011, 09:30
ngày 12/5/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên”, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn xây dựng Hướng dẫn đánh giá chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn với những nội dung cụ thể như sau
Thứ 6, 30/10/2009, 14:44
Kết quả Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2009- 2014
Thứ tư, 17/06/2009, 16:51
Tổ chức đợt thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ III, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội LHTN Việt Nam
Thứ hai, 15/06/2009, 16:00
Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên - lần thứ III
Thứ hai, 15/06/2009, 15:47
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH LẦN THỨ III (NHIỆM KỲ 2009-2014)
Thứ 6, 13/03/2009, 10:01
Thực hiện Thông báo số 516- TB /TU ngày 03/11/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên “V/v tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tỉnh Hưng Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2009- 2014”; Hướng dẫn số 08/HD-UBH ngày 11/11/2008 của Ban thư ký Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh “Hướng dẫn thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Vịêt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2009- 2014”
Thứ năm, 12/03/2009, 16:21
Tờ trình về việc phê duyệt Điều lệ Hội LHTN Việt Nam các cấp tỉnh Hưng Yên
Thứ năm, 12/03/2009, 14:21
Thực hiện Điều lệ Hội HLTN Việt Nam; Kế hoạch số 49-KH/TƯH ngày 02/3/2008 của Trung ương Hội LHTN Việt Nam "Về việc tổ chức Đại hội Hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Hội LHTN Việt Nam", Ban thư ký Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN các cấp và Đại hội Hội LHTN toàn tỉnh lần thứ III như sau:
Thứ năm, 12/03/2009, 13:45
Hướng dẫn thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp (nhiệm kỳ 2009- 2014).
Thứ năm, 12/03/2009, 11:57
Thực hiện Hướng dẫn số 148 HD/TWH ngày 16/9/2008 của Trung ương hội LHTN Việt Nam "V/v Thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Hội LHTN Việt Nam".
 
Get the Flash Player to see this rotator.