Thứ 7, 05/09/2009, 21:59
Biên bản là loại văn bản ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra
Thứ 7, 05/09/2009, 21:56
Phải xác định đựơc mục đích yêu cầu của bản báo cáo, báo cáo thường kỳ hay báo cáo chuyên đề, từ đó mới có cơ sở để xây dựng đề cương báo cáo.
Thứ 7, 05/09/2009, 21:54
Phản ánh đúng sự thật khách quan, nêu đúng ưu điểm, khuyết điểm, thuận lợi, khó khăn, việc đã giải quyết, việc còn tồn đọng, không được hư cấu hoặc chủ quan duy ý chí.
Thứ 7, 05/09/2009, 21:52
- Tham mưu chi uỷ, Đoàn cấp trên những vấn đề liên quan đến công tác thanh niên, những vấn đề phát sinh cần sự hỗ trợ giúp đỡ.
Thứ 6, 14/08/2009, 10:10
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đoàn khoá IX"Về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn"; Kế hoạch số 80KH/TWĐTN ngày 03/3/2009 của Ban thường vụ Trung ương Đoàn về "Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới ". Ban thường vụ tỉnh Đoàn xây dựng hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới như sau:
Thứ 7, 04/07/2009, 22:34
Nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", nâng cao hơn nữa chất lượng đoàn viên
Thứ năm, 02/07/2009, 22:24
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII và Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Đảng năm 2003 - 2004, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Đảng thống nhất hướng dẫn tổ chức triển khai học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên với nội dung sau:
Thứ năm, 02/07/2009, 22:23
Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam
Thứ năm, 02/07/2009, 22:18
Đảng cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Thứ năm, 02/07/2009, 22:16
Đi lên CNXH, con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn
 
Get the Flash Player to see this rotator.