Thứ năm, 02/07/2009, 22:24
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII và Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Đảng năm 2003 - 2004, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Đảng thống nhất hướng dẫn tổ chức triển khai học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên với nội dung sau:
Thứ năm, 02/07/2009, 22:23
Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam
Thứ năm, 02/07/2009, 22:18
Đảng cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Thứ năm, 02/07/2009, 22:16
Đi lên CNXH, con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn
Thứ năm, 02/07/2009, 22:14
Đường lối phát triển kinh tế-xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh nước ta trong tình hình mới
Thứ năm, 02/07/2009, 22:10
Hệ thống chính trị ở nước ta
Thứ năm, 02/07/2009, 22:06
Phát huy truyền thống vẻ vang, Tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN
 
Get the Flash Player to see this rotator.